074-2040900 info@rdz-bewind.nl

Privacy statement

Download ons privacy statement

Wij kunnen bij (het aanbieden van) onze producten en diensten persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons. Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of email aan ons stellen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Adres: Oude Boekeloseweg 3a
Postcode: 7553 DS
Plaats: Hengelo
KvK-nummer: 71436790
Telefoonnummer: 06-18260416
E-mailadres: info@rdz-bewind.nl
Website: www.rdz-bewind.nl

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om voor u bijzondere bijstand aan te kunnen vragen, uw budget op orde te houden en uw dossier op te kunnen bouwen en te onderhouden.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen en het budget;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.
 • Vorderingen van schuldeisers
 • Gegevens afkomstig van particuliere en overheidsinstellingen

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) persoonsgegevens, omdat dit niet altijd nodig is.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe bronnen zoals de website van het bedrijf waar(voor) u werkt, het handelsregister en dergelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende

 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u: met uw persoonsgegevens kunnen wij contact met u opnemen, uw betalingen afhandelen etc.;
 • het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van het beschermingsbewind, curatele of mentorschap.
 • het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen, zoals het indienen van rekening en verantwoording bij de rechtbank
 • etc.

 

Rechtsgronden voor de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en op grond van een wettelijke plicht.

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij u kunnen informeren zodat u op de hoogte blijft.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van uw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van u waarmee duidelijk wordt gemaakt dat u de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt.

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.


Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn gezamenlijk met de leverancier van ons informatiesysteem Onview, de ING bank en Microsoft de verwerkingsverantwoordelijken aangaande uw persoonsgegevens. Wij bepalen tezamen de doeleinden en middelen van de verwerking en zijn daarom tezamen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door middel van een onderlinge regeling (verwerkingsovereenkomst) hebben wij vastgesteld welke rol wij vervullen, en wat onze verhouding met u is in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerkingsovereenkomst(en) kunt u bij ons opvragen door uw verzoek per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.


Kinderen onder de 16 jaar
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient u uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming te laten geven. De wettelijke vertegenwoordigers van deze kinderen kunnen namens hun kinderen de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken en/of de rechten die hieronder staan opgenomen onder het kopje “Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens” uitoefenen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als die nodig zijn voor een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen. Zo maken wij voor de opslag en administratie van onze data gebruik van software en opslagdiensten van derden. Daarnaast maken wij gebruik van (externe) dienstverleners voor communicatie met onze klanten.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor het doel waarvoor wij die gegevens verwerken en zo lang als dat nodig is op grond van wettelijke (bewaar-)verplichtingen. Hoe lang dat precies is, verschilt.


Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via email) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die w
ij gebruiken

Op rdz-bewind.nl maken we gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
 • Analyticscookies
  Via Google Analytics wordt uw surfgedrag bijgehouden. Dit is geheel anoniem en worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers navigeren door de website.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.