074-2040900 info@rdz-bewind.nl

Curatele

Curatele

Curatele

Curatele is een maatregel waarbij een persoon niet meer mag beslissen over zowel zijn financiële zaken als zijn zorggerelateerde zaken. Deze maatregel wordt toegekend door de kantonrechter. Voordat een curator wordt toegewezen, moet het wel duidelijk aantoonbaar zijn dat iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt. Na instelling van de maatregel beslist de curator over zaken als geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een onderdeel van curatele is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. Onder beschermen valt zowel dat we ons best doen om bijvoorbeeld beslaglegging te voorkomen, maar ook dat we in de gaten houden of bepaalde (extra) uitgaven wel of niet gedaan kunnen worden.

Om dit in zo goed mogelijke banen te kunnen leiden, wordt er een budgetplan opgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven. Als er meer geld wordt uitgegeven dan er in komt, wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen.

Daarnaast zullen er twee rekeningen geopend worden: een beheer- en een leefgeldrekening. De beheerrekening zal gebruikt worden voor de inkomsten en vaste lasten, de leefgeldrekening is voor eigen gebruik. Op deze rekening zal het leefgeld gesort worden.

Verder zal alle financiële post bij ons terecht komen. Dit zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van alle inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden..

Daarnaast zit er een zorgaspect aan curatele. De curator moet wat betreft zorg opkomen voor de cliënt. Zorgplannen vanuit bijvoorbeeld de WMO moeten door de curator gecontroleerd en goedgekeurd worden.

Werkwijze

Indien we melding krijgen van een curatele aanvraag, wordt er altijd eerst een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat we precies doen en wat we voor u kunnen betekenen. Daarnaast vragen wij u alvast een overzicht te maken van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Na dit kennismakingsgesprek zal een intakegesprek gepland worden, mits er van beide kanten motivatie is deze samenwerking aan te gaan. Tijdens de intake worden een aantal formulieren ingevuld (het verzoek), die naar de rechtbank gestuurd worden. Een curator wordt namelijk door de rechter toegewezen.

Zodra de rechter het verzoek goedgekeurd heeft, zult u een beschikking ontvangen. Deze beschikking geeft aan dat u onder curatele staat en bij wie. Wij ontvangen hiervan een kopie.

Nadat de beschikking binnen is, kunnen we uw beheer- en leefgeldrekening aanvragen. Zodra deze bekend zijn, zullen we alle instanties -waar u iets mee te maken heeft- een bericht sturen over de onder-curatele-stelling. Langzaam maar zeker zullen we op deze manier een overzicht krijgen van alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarnaast zal dit er voor zorgen dat instanties weten dat ze bij ons moeten zijn met eventuele vragen en niet meer bij cliënt zelf.

Wie controleert de curator?

Een curator wordt gecontroleerd door de kantonrechter.

Bij start van de curatele moet curator een zogenoemde boedelbeschrijving aan de kantonrechter afgeven. Dit is de beschrijving van uw financiële situatie op de datum die op de beschikking staat. In het vervolg legt de curator ten minste eens per jaar rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. 

Dit houdt in dat de kantonrechter een financieel overzicht krijgt, waarin aangegeven wordt wat er het afgelopen jaar met de financiën is gebeurd.
Daarnaast moet de curator iedere vijf jaar verslag uit te brengen aan de kantonrechter over het verloop van de curatele en aangeven of de curatele moet voortduren.

Wat kost curatele?

De kosten bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een maandelijkse vergoeding. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van veiligheid en justitie. Deze zijn landelijk gelijk.

– De intake vergoeding is een vergoeding van de kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind, het openen van een beheer- en leefgeldrekening en het in kaart brengen van de financiële situatie.
– De maandelijkse vergoeding dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën.

Vaak kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van beschermingsbewind. Dit zal door uw beschermingsbewindvoerder aangevraagd worden.

Klik hier voor de tarieven van 2022.